Oversee vispārīgie lietošanas noteikumi

Termini

 • Noteikumi – Informācijas sistēmas “Oversee” lietošanas noteikumi;
 • Sistēma – informācijas sistēma “Oversee”;
 • CatchSmart – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CatchSmart”, juridiskā adrese – Cēsu iela 14, Rīga, LV-1012, reģistrācijas nr. 40103771258, e-pasts: info@catchsmart.com, kas ir Sistēmas izstrādātājs un īpašnieks un nodrošina Sistēmu Licences saņēmējiem;
 • Licence – CatchSmart Sistēmas izmantošanas tiesības;
 • Licences saņēmējs – persona (turpmāk arī Licenciāts), ar kuru CatchSmart ir noslēdzis Licences līgumu par Sistēmas lietošanu;
 • Lietotājs – Sistēmas lietotājs – persona, kura, balstoties uz CatchSmart noslēgto Licences līgumu ar Licences saņēmēju par Sistēmas izmantošanu, izmantojot noteiktā kārtībā no Licences saņēmēja saņemto lietotāja vārdu un paroli, piekļūst Sistēmas funkcijām.


  1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Šie lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) izstrādāti informācijas sistēmai “Oversee” (turpmāk – Sistēma).
  1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.
  1.3. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas tiesības lietot Sistēmu, kārtību, kādā tiek iegādāta Sistēmas licence, nosaka Sistēmas izmantošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem Licences saņēmējiem, Lietotājiem.
  1.4. Jebkuras darbības ar Sistēmu Lietotājiem jāveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, bet ne tikai – ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu un ar Noteikumiem un Lietošanas pamācību.
  1.5. Par personas datiem, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  1.6. Sākot veikt darbības Sistēmā, tiek uzskatīts, ka Licences saņēmējs un Lietotājs piekrīt Noteikumiem un ir atbildīgs par to ievērošanu.
  1.7. Sistēmā tiek reģistrētas visas darbības, ko tajā veic Lietotāji.
  1.8. Par Sistēmā atspoguļotās informācijas saturu, ievadi un izmantošanu ir atbildīgs Licences saņēmējs/Lietotājs.
  1.9. Par Sistēmas izmantošanu ar Licences saņēmēju CatchSmart slēdz Licences līgumu, un tajā nosaka gan Sistēmas izmantošanas apjomu, gan samaksas noteikumus gan Licences līguma pārtraukšanas noteikumus.
  1.10.Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiks uzskatīta par Sistēmas apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir pretrunā ar Fizisko personas datu apstrādes likumu un var tikt uzskatīta par pārkāpumu.
  1.11. CatchSmart neatbild par Lietotājam vai Licences saņēmējam radītajiem zaudējumiem, kas radušies trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā veiktām darbībām Sistēmā.
  1.12. Piekrītot šiem Noteikumiem, Sistēmas Lietotājs un Licences saņēmējs piekrīt tā sniegto personas datu apstrādei, lai tos varētu izmantot Sistēmas funkciju nodrošināšanai.
  1.13. CatchSmart ir tiesības jebkurā laikā grozīt šos Noteikumus vai izdot jaunus, tos ievietojot Sistēmas saskarnēs un par to iepriekš brīdinot Licences saņēmēju.


  2. Licences saņēmēju/Lietotāju tiesības, pienākumi un atbildība

  2.1. Licences saņēmējs/Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā CatchSmart patur tiesības nekavējoties ierobežot Licences saņēmēja/Lietotāja tiesības Sistēmā vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu Licences saņēmējam.
  2.1. Licences saņēmējs/Lietotājs apzinās, ka visām tā veicamajām darbībām Sistēmā ir jābūt likumiskam pamatojumam un Licences saņēmējam/Lietotājam var tikt pieprasīts norādīt pamatojumu atsevišķu tā darbību Sistēmā veikšanai vai par agrāk veiktajām darbībām Sistēmā.
  2.3. Lietotājam jāziņo Licences saņēmējam vai CatchSmart par visiem gadījumiem, ja ir aizdomas par esošu vai iespējamu nesankcionētu piekļuvi Sistēmai vai tās datiem, par kļūdaini saņemtiem datiem vai piekļuves tiesībām.
  2.4. Lietotājs drīkst izmantot tikai tam piešķirtos Lietotāja rekvizītus piekļuvei Sistēmai, bet to pazaudēšanas vai izpaušanas gadījumā par to nekavējoties informē Licences saņēmēja administratoru, kā arī Lietotājs nedrīkst nodot savus rekvizītus citām personām.
  2.5. Lietotājs ir atbildīgs par savu Sistēmas piekļuves rekvizītu drošu uzglabāšanu.
  2.6. Lietotājs nedrīkst atstāt bez uzraudzības savu datoru vai darba staciju ar atļautu (aktivizētu) pieeju Sistēmai. Beidzot darbu, Lietotāja pienākums ir izrakstīties (log out) no Sistēmas, lai nepieļautu citu personu piekļuvi Sistēmai, izmantojot Lietotāja aktīvo sesiju.
  2.7. Ja rodas problēmas pieslēgties Sistēmai, Lietotājam tas nekavējoties jāziņo Licences saņēmēja administratoram, kas nepieciešamības gadījumā piesaka problēmu CatchSmart. 


  3. Sistēmas lietošanas ierobežojumi

  3.1. Lietojot Sistēmu Licences saņēmējam/Lietotājam ir aizliegts:
  3.1.1. lietot Sistēmu tādā veidā, ka tas kaitētu CatchSmart vai saistītajiem uzņēmumiem, vai kādam CatchSmart klientam.
  3.1.2. lietot neatļautu programmatūru vai pakalpojumu, automatizētu procesu vai pakalpojumu (piemēram, zirnekļprogrammu, robotprogrammu (BOT) vai meta meklētājprogrammu), lai piekļūtu Sistēmai, lietotu to vai traucētu tās darbību;
  3.1.3. lietot jebkādus līdzekļus, lai modificētu vai pārmaršrutētu (nosūtītu uz nepareizu adresi) Sistēmu vai censties to modificēt vai pārmaršrutēt;
  3.1.4. bojāt, atspējot, pārslogot vai vājināt Sistēmu vai ar Sistēmu savienoto tīklu, vai traucēt citam lietotājam izmantot Sistēmu;
  3.1.5. veikt darbības, kas būtu vērstas uz Sistēmas bojāšanu, vai tās drošības sistēmu apiešanu, vai nelegālu Sistēmas vai tās datu kopēšanu. Par nelegālām darbībām ar Sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, neatkarīgi no šo darbību mērķa.
  3.1.6. pārvērst jebkuru daļu no Sistēmas, kā arī lauzt vai izmainīt jebkuru no Sistēmas failiem/ kodiem.
  3.1.7. izīrēt, iznomāt, aizdot, izplatīt, pārdot, piešķirt licenci, vai citādi nodot Sistēmu, vai radīt Sistēmas atvasinājumus. Licences saņēmējam/Lietotājam nav tiesību izmainīt vai izņemt jebkādas zīmes un/vai paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citām tiesībām, vai atsauces uz tām, kas minētas Sistēmā.
  3.1.8. nodot Sistēmu trešajām personām (personām bez Licences saņēmēja piešķirtām Licences Lietotāja lietošanas tiesībām) komerciālai vai nekomerciālai lietošanai vai izmantošanai.
  3.2. Sistēmas atvasinājums šo Noteikumu kontekstā nozīmē jebkādu programmatūru (pirmkoda vai izpildkoda veidā), un/vai tā kopiju vai visas tās kopijas, kas ir izstrādātas ar Licences saņēmēja paša spēkiem vai pēc tā pasūtījuma un ir balstītas uz, vai atvasinātas no jebkuras Sistēmas daļas, tostarp, bez ierobežojumiem, attiecas uz jebkuru koriģēšanu, modifikāciju, uzlabošanu, pārveidi, saīsināšanu, saspiešanu, paplašināšanu, vai jebkuru citu formu, kurā Produkts var būt apstrādāts, transformēts vai pielāgots, un kas, ja ir izpildīta bez CatchSmart atļaujas, radītu Sistēmas patentu, autortiesību vai tirdzniecības noslēpuma pārkāpumu, vai citādi padara iespējamu CatchSmart konfidenciālās informācijas nelikumīgu izmantošanu.
  3.3. Gadījumā, ja tiek radīti jebkādi citi produkti uz CatchSmart Sistēmas bāzes vai radīti jebkādi citi atvasinājumi, Licences devējam pieder visas autortiesības un īpašumtiesības attiecībā uz tiem. Ja saskaņā ar kādiem normatīvajiem aktiem vai citu apstākļu dēļ, Licences saņēmējam vai trešajai personai pienākas jebkādas tiesības saistībā ar šādiem atvasinājumiem, Licences saņēmējs nodod visas šādas tiesības Licences devējam bez papildu atlīdzības.
  3.4. Licences saņēmēs apņemas segt CatchSmart visus un jebkādus zaudējumus, kas radušies Licences saņēmēja, tā Lietotāju prettiesisku darbību dēļ. 


  4. Lietotāju un piekļuves tiesību pārvaldība

  4.1. Par Sistēmas lietotāju var kļūt:
  4.1.1. Institūcija, kas ar CatchSmart ir noslēgusi Licences līgumu (Licences saņēmējs), darbinieki vai pilnvarotas personas, kas Licences saņēmēja vārdā ir tiesīgas piekļūt Sistēmai un izmantot tajā esošus datus;
  4.1.2. Citas personas, kam Licences saņēmēji ir piešķīruši Lietotāja tiesības, piemēram, Licences saņēmēja sadarbības institūcijas.
  4.2. Licences saņēmējs izveido un reģistrē Lietotājus Sistēmā un pieškirt tiem piekļuves tiesības Sistēmai.
  4.3. Pēc Lietotāja reģistrācijas, Sistēmā automātiski tiek piešķirta sākotnējā Lietotāja parole pirmreizējai piekļuvei Sistēmā, kura tiek nosūtīta attiecīgajam Lietotājam uz Licences saņēmēja norādītajiem rekvizītiem.
  4.4. Lietotāja pienākums ir nomainīt sākotnējās paroles pret drošām, sev vien zināmām parolēm, un vismaz reizi gadā tās nomainīt. 


  5. Sistēmas izmantošanas tehnoloģiskie noteikumi

  5.1. Sistēma ir responsīva un darbojas datorā ar Interneta pārlūku un Interneta pieslēgumu.
  5.2. Sistēma ir pieejama Interneta tīklā, izmantojot standarta pārlūkprogrammas. Vēlams izmantot pēdējo 5 gadu laikā izlaistas pārlūkprogrammu versijas.
  5.3. Datu un attēlu lejupielādes ātrums ir atkarīgs no Lietotāja izmantotā Interneta pieslēguma ātruma.


  6. Garantija un Garantijas saistību atruna

  6.1. Catchsmart Sistēmas lietošanas laikā nodrošina šādas garantijas:
  6.1.1. Kļūdu pieteikšanu izmantojot servisa pieteikumu rīku Sistēmā vai uz Licences līgumā norādīto e pastu;
  6.1.2. Pieteikto kļūdu risināšanu, nepieciešamības gadījumā no Licences saņēmēja gūstot papildus informāciju;
  6.1.3. Pieteikto kļūdu labojumu vai kļūdu apiešanas risinājuma izdošanu;
  6.1.4. Konsultāciju sniegšanu par Sistēmas lietošanu;
  6.2. CatchSmart negarantē, ka Sistēma darbosies bez kļūdām vai traucējumiem.
  6.3. Catchsmart nesniedz tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz Sistēmas piemērotību Licences saņēmēja konkrētiem mērķiem vai specifiskajiem biznesa procesiem.
  6.4. Licences saņēmējs uzņemas risku par Sistēmas lietošanu un piekrīt, ka Sistēma ir pieejama tādā apmērā un kvalitātē, kādā tas ir noteikts starp CatchSmart un Licences saņēmēju Līguma noslēgšanas dienā. 


  7. Intelektuālā īpašuma tiesības

  7.1. Sistēmu aizsargā Latvijas Autortiesību likums un starptautiskie autortiesību līgumi, kā arī citi intelektuālā īpašuma aizsardzības normatīvie akti un noteikumi. CatchSmart patur tiesības jebkurā brīdī izmantot visas un jebkādas autortiesības uz Sistēmu atbilstoši spēkā esošajiem nacionālajiem normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības un Starptautiskajiem līgumiem, un kādas mantisko tiesību daļas nodošana Licences saņēmējam nekādā mērā nav uzskatāma par CatchSmart piekrišanu – neizmantot savas tiesības.
  7.2. Visas Sistēmas īpašumtiesības visās pasaules valstīs un to saistītais intelektuālais īpašums paliek tikai un vienīgi CatchSmart pārziņā.
  7.3. Licences saņēmējam ir jāsaglabā neskarti CatchSmart autortiesību, patentu un/vai preču zīmju apzīmējumi Sistēmā. Visas tiesības, kas attiecas uz Sistēmu un nav nepārprotami piešķirtas Licences saņēmējam Licences līguma ietvaros ir un paliek CatchSmart pārziņā.
  7.4. Intelektuālais īpašums šo Noteikumu un Licences līguma, kurš noslēgts starp Licences saņēmēju un CatchSmart, kontekstā nozīmē visus patentus, autortiesības, preču zīmes, pakalpojumu zīmes un tirdzniecības zīmes (reģistrētas un nereģistrētas), tirdzniecības noslēpumus, tehnoloģiskās kompetences datus (“know-how”), izgudrojumus, licences un visas citas īpašuma tiesības visā pasaulē, kas saistītas ar Sistēmu un tās atvasinājumiem, vai jebkuriem produktiem, kas ietver Sistēmas elementus, visu dokumentāciju (elektroniskās un citas formas), ieskaitot tehnoloģiju, ražošanu, programmēšanu, funkcionalitāti, instrukcijas un tirgus izpētes datus, autorību, izcelsmi, dizainu, lietderību, tehnoloģiju, ražošanu, un darbību un visiem uz Sistēmu attiecināmajiem konfidenciālajiem datiem.